Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Jolijn's Leerplein. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Jolijn's Leerplein. Bij iedere aanbieding zullen door Jolijn's Leerplein de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.

b. Onderhoud van een website: het door Jolijn's Leerplein inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

c. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.

d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jolijn's Leerplein een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een bestelling. Door akkoord te gaan met deze bestelling gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jolijns Leerplein opgenomen wordt.

3. FACTURERING/ BETALING

a. Voor aanvang van de online cursussen van Jolijns Leerplein is vooruitbetaling verschuldigd.

4. DUUR EN BEËINDIGING

a. Jolijn’s Leerplein kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Jolijn’s Leerplein gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. Jolijn’s Leerplein kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

c. Jolijn’s Leerplein heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

d. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

e. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Jolijn’s Leerplein vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.


5. LEVERING EN LEVERTIJD

a. Jolijn’s Leerplein gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.

b. Mocht Jolijn’s Leerplein onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Jolijn’s Leerplein alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Jolijn’s Leerplein een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6. OVERMACHT 

a. Jolijn’s Leerplein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Jolijns Leerplein als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. Jolijn’s Leerplein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Jolijn’s Leerplein niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Jolijn’s Leerplein alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Jolijn’s Leerplein geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Jolijn’s Leerplein tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT

a. Al het door Jolijn’s Leerplein vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jolijn’s Leerplein niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Jolijn’s Leerplein behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

c. Het eigendom van door Jolijn’s Leerplein verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Jolijn’s Leerplein, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Jolijn’s Leerplein hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Voor wat betreft het gebruik van cms-systemen, staat Jolijn’s Leerplein bij de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er voor in dat het geheel naar behoren functioneert. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en geoffreerd. Nadat de opdrachtgever dat heeft beoordeeld en geaccepteerd, is Jolijn’s Leerplein niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken, zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen, etc. Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op het overeengekomen van zogeheten open source systemen (cms). Voor zover Jolijn’s Leerplein bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Jolijn’s Leerplein weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Jolijn’s Leerplein op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Jolijn’s Leerplein of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Jolijn’s Leerplein.

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jolijn’s Leerplein slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jolijn’s Leerplein voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Jolijn’s Leerplein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. Jolijn’s Leerplein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

e. De opdrachtgever dient Jolijn’s Leerplein terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Jolijn’s Leerplein geleden schade.

9. OVERIG

a. Jolijn’s Leerplein zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Jolijn’s Leerplein.

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. I Jolijn’s Leerplein zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

c. Jolijn’s Leerplein is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

d. De geleverde cursussen worden zo ontwikkeld dat zij goed werkzaam zijn in Internet Explorer vanaf versie 9.0 tot de op dat moment actuele versie van Internet explorer en Mozilla Firefox.

Jolijns Leerplein

Viscontistraat 58

1325 SC Almere

Kvk 27321380

info@jolijnsleerplein.nl

http://www.jolijnsleerplein.nl